Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w 2019 roku Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 22 Styczeń 2019 08:58

Wójt Gminy Stolno informuje, iż od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, składanego przez producentów rolnych w terminach:1 - 28 luty 2019 r. oraz 1 - 31 sierpnia 2019 r.

Wzór wniosku określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2018r., poz. 2466).
Każdy rolnik, który chce uzyskać zwrot części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

  • w terminie od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

 Limit zwrotu podatku w 2019r. ustala się jako sumę:

  1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, 
  2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (gruntów odłogowanych) oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.
W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego zobowiązani są dołączyć także dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
Dokument, o którym mowa powyżej wydawany będzie na wniosek producenta rolnego.
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100 l.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 zł,

Kwota należnego zwrotu podatku wpłacona zostanie w terminie:

  • 1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Druki do pobrania:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zestawienie faktur VAT
Oświadczenie

Poprawiony: Wtorek, 22 Styczeń 2019 09:24