Ogłoszenie o szkoleniu Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 22 Wrzesień 2009 07:59
Uwaga szkolenie!
"Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno"
Gmina Stolno organizuje bezpłatne szkolenie dla mieszkańców Gminy Stolno z zakresu:
I moduł "Produkt lokalny" (12 godz):
II moduł "Potrawy tradycyjne na polskim stole" (50 godz., w tym 30 godzin zajęć praktycznych):
III moduł "ABC przedsiębiorczości" (7 godz):
Uczestnikami szkolenia mogą być mieszkańcy Gminy Stolno w tym:
osoby nieaktywne zawodowo (17 osób)
rolnicy (osoby ubezpieczone w KRUS) (15 osób)
Pierwszeństwo z w/w grup osób będą miały osoby w przedziale wiekowym 15 do 24 lata oraz 50 – 64 lata, a także osoby zamieszkujące obszary, na których położone były ośrodki pegeerowskie (tj. Cepno i Wabcz).
Chętni na szkolenie są zobowiązani do wypełnienia karty rekrutacyjnej i złożenia jej w sekretariacie Urzędu Gminy Stolno w dniach od 1.10.2009-16.10.2009 w godzinach pracy urzędu. O przyjęciu decydowała będzie kolejność zgłoszeń biorąc pod uwagę zgłoszenie do danej grupy szkoleniowej. Uwaga: szkolenie będzie prowadzone w czterech 8-osobowych grupach szkoleniowych: I grupa- Cepno, II grupa - Wabcz, III grupa – Robakowo, IV grupa- Stolno. Nazwa grupy odpowiada miejscu prowadzenia szkolenia. Dokumenty niekompletne oraz złożone po terminie naboru nie będą brane pod uwagę przy naborze.
Decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Stolno!!! Formularz zgłoszeniowy, regulamin projektu wraz z zasadami rekrutacji są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Stolno oraz na stronie internetowej www.stolno.com.pl.
  

 
Projekt „Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy Stolno” realizowany jest w ramach konkursu numer 3/6.3/2009 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

kp  efs 
Poprawiony: Wtorek, 22 Wrzesień 2009 08:06